Dict.lk

Sinhala to IPA Transliteration Scheme

Vowels

 
Transliteration a ā æ ǣ i ī u ū e ē o ō
IPA [a,ə] [aː,a] [æ] [æː] [i] [iː] [u] [uː] [e] [eː] [o] [oː]

Consonants

 
Transliteration k g ňg c j ňḍ t d ňd p b m m̌b y r l v s h
IPA [k] [g] [ᵑɡ] [ʧ~ʨ] [ʤ~ʥ] [ʈ] [ɖ] [n] [ⁿɖ] [t] [d] [ⁿd] [p] [b] [m] [ᵐb] [j] [r] [l] [l] [ʋ] [s] [ɦ]

Transliteration of Scripts : Sinhala

  a æ ǣ i u e o ra
  ්‍ර
k ක්k ka කාkā කැ කෑkǣ කිki කීkī කුku කූkū කෙke කේkē කොko කෝkō ක්‍රkra
kh ඛ්kh kha ඛාkhā ඛැkhæ ඛෑkhǣ ඛිkhi ඛීkhī ඛුkhu ඛූkhū ඛෙkhe ඛේkhē ඛොkho ඛෝkhō ඛ්‍රkhra
g ග්g ga ගාgā ගැ ගෑgǣ ගිgi ගීgī ගුgu ගූgū ගෙge ගේgē ගොgo ගෝgō ග්‍රgra
gh ඝ්gh gha ඝාghā ඝැghæ ඝෑghǣ ඝිghi ඝීghī ඝුghu ඝූghū ඝෙghe ඝේghē ඝොgho ඝෝghō ඝ්‍රghra
n̆g ඟ්n̆g n̆ga ඟාn̆gā ඟැn̆gæ ඟෑn̆gǣ ඟිn̆gi ඟීn̆gī ඟුn̆gu ඟූn̆gū ඟෙn̆ge ඟේn̆gē ඟොn̆go ඟෝn̆gō ඟ්‍රn̆gra
c ච්c ca චාcā චැ චෑcǣ චිci චීcī චුcu චූcū චෙce චේcē චොco චෝcō ච්‍රcra
ch ඡ්ch cha ඡාchā ඡැchæ ඡෑchǣ ඡිchi ඡීchī ඡුchu ඡූchū ඡෙche ඡේchē ඡොcho ඡෝchō ඡ්‍රchra
j ජ්j ja ජාjā ජැ ජෑjǣ ජිji ජීjī ජුju ජූjū ජෙje ජේjē ජොjo ජෝjō ජ්‍රjra
jh ඣ්jh jha ඣාjhā ඣැjhæ ඣෑjhǣ ඣිjhi ඣීjhī ඣුjhu ඣූjhū ඣෙjhe ඣේjhē ඣොjho ඣෝjhō ඣ්‍රjhra
n͂y ඤ්n͂y n͂ya ඤාn͂yā ඤැn͂yæ ඤෑn͂yǣ ඤිn͂yi ඤීn͂yī ඤුn͂yu ඤූn͂yū ඤෙn͂ye ඤේn͂yē ඤොn͂yo ඤෝn͂yō ඤ්‍රn͂yra
jny ඥ්jny jnya ඥාjnyā ඥැjnyæ ඥෑjnyǣ ඥිjnyi ඥීjnyī ඥුjnyu ඥූjnyū ඥෙjnye ඥේjnyē ඥොjnyo ඥෝjnyō ඥ්‍රjnyra
ට් ṭa ටාṭā ටැṭæ ටෑṭǣ ටිṭi ටීṭī ටුṭu ටූṭū ටෙṭe ටේṭē ටොṭo ටෝṭō ට්‍රṭra
ṭh ඨ්ṭh ṭha ඨාṭhā ඨැṭhæ ඨෑṭhǣ ඨිṭhi ඨීṭhī ඨුṭhu ඨූṭhū ඨෙṭhe ඨේṭhē ඨොṭho ඨෝṭhō ඨ්‍රṭhra
ඩ් ḍa ඩාḍā ඩැḍæ ඩෑḍǣ ඩිḍi ඩීḍī ඩුḍu ඩූḍū ඩෙḍe ඩේḍē ඩොḍo ඩෝḍō ඩ්‍රḍra
ḍh ඪ්ḍh ḍha ඪාḍhā ඪැḍhæ ඪෑḍhǣ ඪිḍhi ඪීḍhī ඪුḍhu ඪූḍhū ඪෙḍhe ඪේḍhē ඪොḍho ඪෝḍhō ඪ්‍රḍhra
ණ් ṇa ණාṇā ණැṇæ ණෑṇǣ ණිṇi ණීṇī ණුṇu ණූṇū ණෙṇe ණේṇē ණොṇo ණෝṇō ණ්‍රṇra
ňd ඳ්ňd ňda ඳාňdā ඳැňdæ ඳෑňdǣ ඳිňdi ඳීňdī ඳුňdu ඳූňdū ඳෙňde ඳේňdē ඳොňdo ඳෝňdō ඳ්‍රňdra
t ත්t ta තාtā තැ තෑtǣ තිti තීtī තුtu තූtū තෙte තේtē තොto තෝtō ත්‍රtra
th ථ්th tha ථාthā ථැthæ ථෑthǣ ථිthi ථීthī ථුthu ථූthū ථෙthe ථේthē ථොtho ථෝthō ථ්‍රthra
d ද්d da දාdā දැ දෑdǣ දිdi දීdī දුdu දූdū දෙde දේdē දොdo දෝdō ද්‍රdra
dh ධ්dh dha ධාdhā ධැdhæ ධෑdhǣ ධිdhi ධීdhī ධුdhu ධූdhū ධෙdhe ධේdhē ධොdho ධෝdhō ධ්‍රdhra
n න්n na නාnā නැ නෑnǣ නිni නීnī නුnu නූnū නෙne නේnē නොno නෝnō න්‍රnra
p ප්p pa පාpā පැ පෑpǣ පිpi පීpī පුpu පූpū පෙpe පේpē පොpo පෝpō ප්‍රpra
ph ඵ්ph pha ඵාphā ඵැphæ ඵෑphǣ ඵිphi ඵීphī ඵුphu ඵූphū ඵෙphe ඵේphē ඵොpho ඵෝphō ඵ්‍රphra
b බ්b ba බාbā බැ බෑbǣ බිbi බීbī බුbu බූbū බෙbe බේbē බොbo බෝbō බ්‍රbra
bh භ්bh bha භාbhā භැbhæ භෑbhǣ භිbhi භීbhī භුbhu භූbhū භෙbhe භේbhē භොbho භෝbhō භ්‍රbhra
m ම්m ma මාmā මැ මෑmǣ මිmi මීmī මුmu මූmū මෙme මේmē මොmo මෝmō ම්‍රmra
m̆b ඹ්m̆b m̆ba ඹාm̆bā ඹැm̆bæ ඹෑm̆bǣ ඹිm̆bi ඹීm̆bī ඹුm̆bu ඹූm̆bū ඹෙm̆be ඹේm̆bē ඹොm̆bo ඹෝm̆bō ඹ්‍රm̆bra
y ය්y ya යාyā යැ යෑyǣ යිyi යීyī යුyu යූyū යෙye යේyē යොyo යෝyō ය්‍රyra
r ර්r ra රාrā රැ රෑrǣ රිri රීrī රුru රූrū රෙre රේrē රොro රෝrō ර්‍රrra
l ල්l la ලාlā ලැ ලෑlǣ ලිli ලීlī ලුlu ලූlū ලෙle ලේlē ලොlo ලෝlō ල්‍රlra
v ව්v va වාvā වැ වෑvǣ විvi වීvī වුvu වූvū වෙve වේvē වොvo වෝvō ව්‍රvra
sh ශ්sh sha ශාshā ශැshæ ශෑshǣ ශිshi ශීshī ශුshu ශූshū ශෙshe ශේshē ශොsho ශෝshō ශ්‍රshra
ෂ් ṣa ෂාṣā ෂැṣæ ෂෑṣǣ ෂිṣi ෂීṣī ෂුṣu ෂූṣū ෂෙṣe ෂේṣē ෂොṣo ෂෝṣō ෂ්‍රṣra
s ස්s sa සාsā සැ සෑsǣ සිsi සීsī සුsu සූsū සෙse සේsē සොso සෝsō ස්‍රsra
h හ්h ha හාhā හැ හෑhǣ හිhi හීhī හුhu හූhū හෙhe හේhē හොho හෝhō හ්‍රhra
ළ් ḷa ළාḷā ළැḷæ ළෑḷǣ ළිḷi ළීḷī ළුḷu ළූḷū ළෙḷe ළේḷē ළොḷo ළෝḷō ළ්‍රḷra
f ෆ්f fa ෆාfā ෆැ ෆෑfǣ ෆිfi ෆීfī ෆුfu ෆූfū ෆෙfe ෆේfē ෆොfo ෆෝfō ෆ්‍රfra